นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • ขอบเขตการบังคับใช้
  คำแถลงการปกป้องข้อมูลนี้ มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้และนำไปประมวลโดยผู้ให้บริการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รวมไปถึงขอบข่ายของข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้
 • การเข้าถึงข้อมูล/ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ
  ผู้ให้บริการ (หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์) เก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าใช้ตามข้อเสนอของบริษัท (เรียกว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ) ข้อมูลการเข้าใช้ดังกล่าวประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  ชื่อของเว็บไซต์ที่เข้าใช้, ชื่อไฟล์, วันและเวลาที่เข้าใช้, ขนาดของข้อมูลที่มีการส่ง, ข้อมูลทั้งที่เข้าถึงสำเร็จและไม่สำเร็จ, ประเภทและเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ที่ใช้, ระบบที่ใช้, ที่อยู่ URL (คือ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าใช้ก่อนหน้า), ที่อยู่ IP และผู้อนุญาตให้เข้าถึง
  ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะถูกนำไปใช้โดยผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นในการทำการประเมินทางด้านสถิติที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการประสานงาน ความปลอดภัย การเก็บรักษา และการพัฒนาข้อเสนอให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การณ์ใดๆ ที่น่าสงสัยหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ถือสิทธิในการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลที่ถูกจัดเก็บย้อนหลัง
 • เชื่อมต่อ
  เมื่อทำการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ (อย่างเช่น ผ่านทางแบบฟอร์มหรือทางอีเมล์) ข้อมูลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้เพื่อประมวลคำขอและ/หรือคำถามอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ในภายหลัง
 • การยกเลิก การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การปรับปรุงให้ทันสมัย
  ผู้ใช้มีสิทธิที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตนเองซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ตามที่ร้องขอโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากนั้น ผู้ใช้ยังมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ผิด ปิดกั้นและ/หรือลบทิ้ง ตราบเท่าที่ไม่มีความจำเป็นตามกฎหมายที่บังคับให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้